Term Dates

2021/22

Autumn Term 2021

Thursday 26 August 2021

Start of Autumn Term

Wednesday 20 October 2021

Half Term (Thursday 21 October to Sunday 31 October 2021)

Monday 1 November 2021

Term Resumes

Friday 17 December 2021

End of Autumn Term

Spring Term 2022

 

Tuesday 4 January 2022

Start of Spring Term

Friday 11 February 2022

Half Term Week (Saturday 12 February to Sunday 20 February 2022)

Monday 21 February 2022

Term Resumes

Friday 1 April 2022

End of Spring Term

Summer Term 2022

Tuesday 19 April 2022

Start of Summer Term

Monday 2 May 2022

May Bank Holiday 

Friday 27 May 2022

Half Term Week (Saturday 28 May to Sunday 5 June 2022)

Monday 6 June 2022

Term Resumes

Friday 15 July 2022

End of Summer Term